NO.101300
雲南つげ上彫駒
オリジナル楷書体
20,000円
(送料込・消費税込)

NO.101704
雲南つげ銘彫駒
王義之
60,000円
(送料込・消費税込)

NO.101746
雲南つげ銘彫駒
市川米庵
60,000円
(送料込・消費税込)

NO.101757
雲南つげ銘彫駒
一字彫(初代書)
65,000円
(送料込・消費税込)

NO.102240
雲南つげ盛揚駒
天恵書
120,000円
(送料込・消費税込)

NO.102328
雲南つげ盛揚駒
一字彫(初代書)
220,000円
(送料込・消費税込)

NO.210400
新榧3寸将棋盤セット
北米産スプルス材
36,000円
(送料込・消費税込)

NO.set600000
草書置駒(飾り駒)セット
欅材
60,000円
(送料込・消費税込)


< Back  Next >